City-Trafik 2810 Hovedbanegarden Kobenhavn 2004-11-23/ : 171112
City-Trafik 2810 Hovedbanegarden Kobenhavn 2004-11-23
City-Trafik 2833 Norreport Kobenhavn 2013-11-13/ : 171112
City-Trafik 2833 Norreport Kobenhavn 2013-11-13
City-Trafik 2840 Norreport Kobenhavn 2013-11-13/ : 171112
City-Trafik 2840 Norreport Kobenhavn 2013-11-13