Gauldal Billag VF 61567 Munkegata Trondheim 2010-03-08/ : 190116NY
Gauldal Billag VF 61567 Munkegata Trondheim 2010-03-08
Gauldal Billag VH 15899 Olav Tryggvansons gate Trondheim 2010-03-09/ : 190116NY
Gauldal Billag VH 15899 Olav Tryggvansons gate Trondheim 2010-03-09