Bjorks Buss AHS401 Borlange Resecentrum 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss AHS401 Borlange Resecentrum 2015-02-20
Bjorks Buss AKY012 Kolbacks jarnvagsstation 2011-10-07/ : 171112
Bjorks Buss AKY012 Kolbacks jarnvagsstation 2011-10-07
Bjorks Buss ALA927 Kolbacks jarnvagsstation 2011-10-07/ : 171112
Bjorks Buss ALA927 Kolbacks jarnvagsstation 2011-10-07
Bjorks Buss APP049 Arstafaltet Arsta 2016-03-19/ : 171112
Bjorks Buss APP049 Arstafaltet Arsta 2016-03-19
Bjorks Buss BMT835 Enkopings station 2015-04-10/ : 171112
Bjorks Buss BMT835 Enkopings station 2015-04-10
Bjorks Buss BPW345 Arenaslingan Johanneshov 2016-03-19/ : 171112
Bjorks Buss BPW345 Arenaslingan Johanneshov 2016-03-19
Bjorks Buss DOB522 Enkopings station 2015-01-09/ : 171112
Bjorks Buss DOB522 Enkopings station 2015-01-09
Bjorks Buss DPF554 Balsta station 2013-06-14/ : 171112
Bjorks Buss DPF554 Balsta station 2013-06-14
Bjorks Buss DPF554 Bergslagsgatan Ludvika 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss DPF554 Bergslagsgatan Ludvika 2015-02-20
Bjorks Buss DPF560 Enkopings station 2015-04-10/ : 171112
Bjorks Buss DPF560 Enkopings station 2015-04-10
Bjorks Buss DSR377 Balsta station 2014-03-28/ : 171112
Bjorks Buss DSR377 Balsta station 2014-03-28
Bjorks Buss DSR400 Balsta station 2014-03-28/ : 171112
Bjorks Buss DSR400 Balsta station 2014-03-28
Bjorks Buss DSR420 Bangardsgatan Enkoping 2015-04-10/ : 171112
Bjorks Buss DSR420 Bangardsgatan Enkoping 2015-04-10
Bjorks Buss DSR432 Balsta station 2014-03-28/ : 171112
Bjorks Buss DSR432 Balsta station 2014-03-28
Bjorks Buss DWW471 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss DWW471 Ludvika resecentrum 2015-02-20
Bjorks Buss EBK151 Svardsjogatan Lugnet Falun 2015-02-27/ : 171112
Bjorks Buss EBK151 Svardsjogatan Lugnet Falun 2015-02-27
Bjorks Buss ELO897 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss ELO897 Ludvika resecentrum 2015-02-20
Bjorks Buss ELP029 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss ELP029 Ludvika resecentrum 2015-02-20
Bjorks Buss ELP037 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss ELP037 Ludvika resecentrum 2015-02-20
Bjorks Buss ELP100 Fagersta Central 2015-11-13/ : 171112
Bjorks Buss ELP100 Fagersta Central 2015-11-13
Bjorks Buss ELP101 Storgatan Ludvika 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss ELP101 Storgatan Ludvika 2015-02-20
Bjorks Buss ELP121 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss ELP121 Ludvika resecentrum 2015-02-20
Bjorks Buss ELP122 Ludvika resecentrum 2015-02-20a/ : 171112
Bjorks Buss ELP122 Ludvika resecentrum 2015-02-20a
Bjorks Buss ELP142 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss ELP142 Ludvika resecentrum 2015-02-20
Bjorks Buss ELP279 Bergslagsgatan Ludvika 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss ELP279 Bergslagsgatan Ludvika 2015-02-20
Bjorks Buss ELP279 Eriksgatan Ludvika 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss ELP279 Eriksgatan Ludvika 2015-02-20
Bjorks Buss ELP359 Storgatan Ludvika 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss ELP359 Storgatan Ludvika 2015-02-20
Bjorks Buss ELP367 Storgatan Ludvika 2015-02-20b/ : 171112
Bjorks Buss ELP367 Storgatan Ludvika 2015-02-20b
Bjorks Buss EMD395 Eriksgatan Ludvika 2015-02-20b/ : 171112
Bjorks Buss EMD395 Eriksgatan Ludvika 2015-02-20b
Bjorks Buss EMJ685 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss EMJ685 Ludvika resecentrum 2015-02-20
Bjorks Buss EMJ693 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss EMJ693 Ludvika resecentrum 2015-02-20
Bjorks Buss ENB816 Garaget Vasteras 2015-10-30/ : 171112
Bjorks Buss ENB816 Garaget Vasteras 2015-10-30
Bjorks Buss FNX861 Garaget Vasteras 2015-10-30a/ : 171112
Bjorks Buss FNX861 Garaget Vasteras 2015-10-30a
Bjorks Buss JRW990 Uppsala Centralstation 2016-01-15/ : 171112
Bjorks Buss JRW990 Uppsala Centralstation 2016-01-15
Bjorks Buss MCE976 Nybyggevagen Vasteras 2015-10-25b/ : 171112
Bjorks Buss MCE976 Nybyggevagen Vasteras 2015-10-25b
Bjorks Buss MOW140 Garaget Ludvika 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss MOW140 Garaget Ludvika 2015-02-20
Bjorks Buss PPY684 Kungsbron Stockholm 1996-01-28/ : 171112
Bjorks Buss PPY684 Kungsbron Stockholm 1996-01-28
Bjorks Buss SFL925 Enkopings station 2015-01-09/ : 171112
Bjorks Buss SFL925 Enkopings station 2015-01-09
Bjorks Buss TCD541 Garaget Ludvika 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss TCD541 Garaget Ludvika 2015-02-20
Bjorks Buss TCD550 Garaget Ludvika 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss TCD550 Garaget Ludvika 2015-02-20
Bjorks Buss TCD595 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss TCD595 Ludvika resecentrum 2015-02-20
Bjorks Buss TDR385 Uppsala Centralstation 2015-01-09/ : 171112
Bjorks Buss TDR385 Uppsala Centralstation 2015-01-09
Bjorks Buss TER718 Svardsjogatan Lugnet Falun 2015-02-27/ : 171112
Bjorks Buss TER718 Svardsjogatan Lugnet Falun 2015-02-27
Bjorks Buss TER718 Vasteras bussterminal 2015-12-19/ : 171112
Bjorks Buss TER718 Vasteras bussterminal 2015-12-19
Bjorks Buss TMA253 Ludvika resecentrum 2015-02-20-2/ : 171112
Bjorks Buss TMA253 Ludvika resecentrum 2015-02-20-2
Bjorks Buss TMA277 Stationsgatan Borlange 2014-07-04/ : 171112
Bjorks Buss TMA277 Stationsgatan Borlange 2014-07-04
Bjorks Buss TZB262 Uppsala Centralstation 2016-01-15/ : 171112
Bjorks Buss TZB262 Uppsala Centralstation 2016-01-15
Bjorks Buss WBK561 Stationsgatan Borlange 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss WBK561 Stationsgatan Borlange 2015-02-20
Bjorks Buss WBK611 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss WBK611 Ludvika resecentrum 2015-02-20
Bjorks Buss XDG022 Svardsjogatan Lugnet Falun 2015-02-27/ : 171112
Bjorks Buss XDG022 Svardsjogatan Lugnet Falun 2015-02-27
Bjorks Buss XJD164 Stationsgatan Borlange 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss XJD164 Stationsgatan Borlange 2015-02-20
Bjorks Buss XJD165 Stationsgatan Borlange 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss XJD165 Stationsgatan Borlange 2015-02-20
Bjorks Buss XJT148 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 171112
Bjorks Buss XJT148 Ludvika resecentrum 2015-02-20
Bjorks Buss XZH865 Svardsjogatan Lugnet Falun 2015-02-27/ : 171112
Bjorks Buss XZH865 Svardsjogatan Lugnet Falun 2015-02-27