Ekmanbuss 50 YFX772 Kungsbron Stockholm 2018-02-21/ : 180222NY
Ekmanbuss 50 YFX772 Kungsbron Stockholm 2018-02-21
Ekmanbuss RXL106 Kungsgatan Stockholm 2018-02-21/ : 180222NY
Ekmanbuss RXL106 Kungsgatan Stockholm 2018-02-21