Kiviks Buss CMB245 Norra Vallgatan Malmo 2014-08-31/ : 171112
Kiviks Buss CMB245 Norra Vallgatan Malmo 2014-08-31
Kiviks Buss DLE328 Fabriksgatan Simrishamn 2013-11-12/ : 171112
Kiviks Buss DLE328 Fabriksgatan Simrishamn 2013-11-12