Resebyra Vikingbuss AUY956 Cityterminalen Stockholm 2010-11-06/ : 171112
Resebyra Vikingbuss AUY956 Cityterminalen Stockholm 2010-11-06
Resebyra Vikingbuss CJC380 Skansen Stockholm 2013-06-15/ : 171112
Resebyra Vikingbuss CJC380 Skansen Stockholm 2013-06-15
Resebyra Vikingbuss XMW293 Malmskillnadsgatan Stockholm 2010-05-29/ : 171112
Resebyra Vikingbuss XMW293 Malmskillnadsgatan Stockholm 2010-05-29
Resebyra Vikingbuss XMW293 Malmskillnadsgatan Stockholm 2015-12-12/ : 171112
Resebyra Vikingbuss XMW293 Malmskillnadsgatan Stockholm 2015-12-12