SL infrateknik 6758 Nynashamns station 2005-04-12/ : 171112
SL infrateknik 6758 Nynashamns station 2005-04-12
SL infrateknik 6760 Fredsgatan Nynashamn 2005-04-12/ : 171112
SL infrateknik 6760 Fredsgatan Nynashamn 2005-04-12
SL infrateknik 6762 Centralgatan Fredsgatan Nynashamn 2005-04-12/ : 171112
SL infrateknik 6762 Centralgatan Fredsgatan Nynashamn 2005-04-12