StockholmsBuss CFK906 Nynasvagen Johanneshov 2014-04-25/ : 171112
StockholmsBuss CFK906 Nynasvagen Johanneshov 2014-04-25