X14 3241 3240 Munkedal 2004-06-01/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
X14 3241 3240 Munkedal 2004-06-01
Uddevalla Omnibus 144 B.Gs Busstrafik SLF223 abolund 2004-06-01/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
Uddevalla Omnibus 144 B.Gs Busstrafik SLF223 abolund 2004-06-01
Busslink 5401 Vasterhaninge station 2004-06-22g/ : 180203, Kollektivtrafikvardag
Busslink 5401 Vasterhaninge station 2004-06-22g