Stora Rytterne kyrkoruin Lundby 080904/
Stora Rytterne kyrkoruin Lundby 080904.jpg
Stora Rytterne kyrkoruin Lundby 080904b/
Stora Rytterne kyrkoruin Lundby 080904b.jpg
Stora Rytterne kyrkoruin Lundby 080904c/
Stora Rytterne kyrkoruin Lundby 080904c.jpg