City-Trafik 2466 Radhuspladsen Kobenhavn 2013-11-13/ : 140511
City-Trafik 2466 Radhuspladsen Kobenhavn 2013-11-13.jpg
City-Trafik 2473 Vesterbrogade Kobenhavn 2013-11-13c/ : 140511
City-Trafik 2473 Vesterbrogade Kobenhavn 2013-11-13c.jpg
City-Trafik 2473 Vesterbrogade Kobenhavn 2013-11-13d/ : 140511
City-Trafik 2473 Vesterbrogade Kobenhavn 2013-11-13d.jpg
City-Trafik 2473 Vesterbrogade Kobenhavn 131113b/
City-Trafik 2473 Vesterbrogade Kobenhavn 131113b.jpg
City-Trafik 2474 Radhuspladsen Kobenhavn 131113b/
City-Trafik 2474 Radhuspladsen Kobenhavn 131113b.jpg
City-Trafik 2474 Radhuspladsen Kobenhavn 131113c/
City-Trafik 2474 Radhuspladsen Kobenhavn 131113c.jpg
City-Trafik 2475 Radhuspladsen Kobenhavn 2013-11-13b/ : 140511
City-Trafik 2475 Radhuspladsen Kobenhavn 2013-11-13b.jpg
City-Trafik 2475 Radhuspladsen Kobenhavn 131113/
City-Trafik 2475 Radhuspladsen Kobenhavn 131113.jpg