City-Trafik 2530 Radhuspladsen Kobenhavn 2013-11-13/ : 140511
City-Trafik 2530 Radhuspladsen Kobenhavn 2013-11-13.jpg