HT 1135 Radhuspladsen Kobenhavn 930825/
HT 1135 Radhuspladsen Kobenhavn 930825.jpg