HT 1218 Radhuspladsen Kobenhavn 930825/
HT 1218 Radhuspladsen Kobenhavn 930825.jpg
HT 1220 Radhuspladsen Kobenhavn 930825/
HT 1220 Radhuspladsen Kobenhavn 930825.jpg
HT 1235 Radhuspladsen Kobenhavn 930825/
HT 1235 Radhuspladsen Kobenhavn 930825.jpg
HT 1237 Radhuspladsen Kobenhavn 930825/
HT 1237 Radhuspladsen Kobenhavn 930825.jpg
HT 1265 Radhuspladsen Kobenhavn 930825/
HT 1265 Radhuspladsen Kobenhavn 930825.jpg
HT 1294 Radhuspladsen Kobenhavn 930825-2/
HT 1294 Radhuspladsen Kobenhavn 930825-2.jpg