HT 1471 Radhuspladsen Kobenhavn 930825/
HT 1471 Radhuspladsen Kobenhavn 930825.jpg