HT 1530 Radhuspladsen Kobenhavn 930825/
HT 1530 Radhuspladsen Kobenhavn 930825.jpg