HT 1872 Radhuspladsen Kobenhavn 930825/
HT 1872 Radhuspladsen Kobenhavn 930825.jpg