HT 3002 Radhuspladsen Kobenhavn 930825/
HT 3002 Radhuspladsen Kobenhavn 930825.jpg