Keolis 2459 Jernbanegade,Kobenhavn 2014-08-31/ : 150403
Keolis 2459 Jernbanegade,Kobenhavn 2014-08-31.jpg
Keolis 2461 Vesterbrogade,Kobenhavn 2014-08-31/ : 150403
Keolis 2461 Vesterbrogade,Kobenhavn 2014-08-31.jpg
Keolis 2464 Radhuspladsen,Kobenhavn 2014-08-31/ : 150403
Keolis 2464 Radhuspladsen,Kobenhavn 2014-08-31.jpg
Keolis 2481 Vesterport,Kobenhavn 2014-08-31/ : 150403
Keolis 2481 Vesterport,Kobenhavn 2014-08-31.jpg