Red City Buses AE12298 Radhuspladsen,Kobenhavn 2014-08-31/ : 150403
Red City Buses AE12298 Radhuspladsen,Kobenhavn 2014-08-31.jpg
Red City Buses AM39049 Vesterbrogade,Kobenhavn 2014-08-31/ : 150403
Red City Buses AM39049 Vesterbrogade,Kobenhavn 2014-08-31.jpg