RoyalBus YHB673 Skeppsbron Stockholm 080606/
RoyalBus YHB673 Skeppsbron Stockholm 080606.jpg