Oslo Sporveier 985 Jernbanetorget Strandgata Oslo 930820/
Oslo Sporveier 985 Jernbanetorget Strandgata Oslo 930820.jpg