Salzburg AG hpl Bahnhofplatz,Salzburg 2006-08-20/ : 140705
Salzburg AG hpl Bahnhofplatz,Salzburg 2006-08-20.jpg
Salzburg AG hpl Mirabellplatz,Salzburg 2006-08-20/ : 140705
Salzburg AG hpl Mirabellplatz,Salzburg 2006-08-20.jpg
Salzburg AG hpl Rainerstrasse,Salzburg 2006-08-20/ : 140705
Salzburg AG hpl Rainerstrasse,Salzburg 2006-08-20.jpg
Tradbussledningar Bahnhofplatz,Salzburg 2006-08-20/ : 140705
Tradbussledningar Bahnhofplatz,Salzburg 2006-08-20.jpg