Bjorks Buss AGG664 Enkoping 030911/
Bjorks Buss AGG664 Enkoping 030911.jpg
Bjorks Buss AHS401 BorlAnge Resecentrum 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss AHS401 BorlAnge Resecentrum 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss AKY012 Kolbacks jarnvagsstation 2011-10-07/ : 141001
Bjorks Buss AKY012 Kolbacks jarnvagsstation 2011-10-07.jpg
Bjorks Buss AKY012-ALA927 Kolbacks jarnvagsstation 2011-10-07/ : 141001
Bjorks Buss AKY012-ALA927 Kolbacks jarnvagsstation 2011-10-07.jpg
Bjorks Buss ALA927 Kolbacks jarnvagsstation 2011-10-07/ : 141001
Bjorks Buss ALA927 Kolbacks jarnvagsstation 2011-10-07.jpg
Bjorks Buss ALJ768 Balsta 120630b/
Bjorks Buss ALJ768 Balsta 120630b.jpg
Bjorks Buss APP049 2016-03-19/ : 160324
Bjorks Buss APP049 2016-03-19.jpg
Bjorks Buss BMT835 Enkopings resecentrum 2015-04-10/ : 150410
Bjorks Buss BMT835 Enkopings resecentrum 2015-04-10.jpg
Bjorks Buss BPW345 Arenaslingan,Johanneshov 2016-03-19/ : 160324
Bjorks Buss BPW345 Arenaslingan,Johanneshov 2016-03-19.jpg
Bjorks Buss CMA513 Enkoping 030911a/
Bjorks Buss CMA513 Enkoping 030911a.jpg
Bjorks Buss CMA513 Enkoping 030911b/
Bjorks Buss CMA513 Enkoping 030911b.jpg
Bjorks Buss CMA513 Enkoping 030911c/
Bjorks Buss CMA513 Enkoping 030911c.jpg
Bjorks Buss DKB898 Balsta 120630b/
Bjorks Buss DKB898 Balsta 120630b.jpg
Bjorks Buss DOB522 Enkopings resecentrum 2015-01-09/ : 150109
Bjorks Buss DOB522 Enkopings resecentrum 2015-01-09.jpg
Bjorks Buss DPF554 Balsta station 2013-06-14/
Bjorks Buss DPF554 Balsta station 2013-06-14.jpg
Bjorks Buss DPF554 Bergslagsgatan,Ludvika 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss DPF554 Bergslagsgatan,Ludvika 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss DPF554 Ludvika resecentrum 2015-02-20b/ : 150221
Bjorks Buss DPF554 Ludvika resecentrum 2015-02-20b.jpg
Bjorks Buss DPF560 Enkopings resecentrum 2015-04-10/ : 150410
Bjorks Buss DPF560 Enkopings resecentrum 2015-04-10.jpg
Bjorks Buss DSR377 Balsta station 2014-03-28/ : 150315
Bjorks Buss DSR377 Balsta station 2014-03-28.jpg
Bjorks Buss DSR400 Balsta station 2014-03-28/ : 150315
Bjorks Buss DSR400 Balsta station 2014-03-28.jpg
Bjorks Buss DSR420 Bangardsgatan,Enkoping 2015-04-10/ : 150410
Bjorks Buss DSR420 Bangardsgatan,Enkoping 2015-04-10.jpg
Bjorks Buss DSR432 Balsta station 2014-03-28/ : 150315
Bjorks Buss DSR432 Balsta station 2014-03-28.jpg
Bjorks Buss DWW471 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss DWW471 Ludvika resecentrum 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss EBK151 Svardsjogatan,Lugnet,Falun 2015-02-27/ : 150228
Bjorks Buss EBK151 Svardsjogatan,Lugnet,Falun 2015-02-27.jpg
Bjorks Buss ELO897 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss ELO897 Ludvika resecentrum 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss ELP029 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss ELP029 Ludvika resecentrum 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss ELP037 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss ELP037 Ludvika resecentrum 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss ELP101 Storgatan,Ludvika 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss ELP101 Storgatan,Ludvika 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss ELP121 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss ELP121 Ludvika resecentrum 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss ELP122 Ludvika resecentrum 2015-02-20a/ : 150221
Bjorks Buss ELP122 Ludvika resecentrum 2015-02-20a.jpg
Bjorks Buss ELP122 Ludvika resecentrum 2015-02-20b/ : 150221
Bjorks Buss ELP122 Ludvika resecentrum 2015-02-20b.jpg
Bjorks Buss ELP142 Garaget,Ludvika 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss ELP142 Garaget,Ludvika 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss ELP142 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss ELP142 Ludvika resecentrum 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss ELP279 Bergslagsgatan,Ludvika 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss ELP279 Bergslagsgatan,Ludvika 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss ELP279 Eriksgatan,Ludvika 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss ELP279 Eriksgatan,Ludvika 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss ELP359 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss ELP359 Ludvika resecentrum 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss ELP359 Storgatan,Ludvika 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss ELP359 Storgatan,Ludvika 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss ELP367 Storgatan,Ludvika 2015-02-20b/ : 150221
Bjorks Buss ELP367 Storgatan,Ludvika 2015-02-20b.jpg
Bjorks Buss EMD395 Eriksgatan,Ludvika 2015-02-20b/ : 150221
Bjorks Buss EMD395 Eriksgatan,Ludvika 2015-02-20b.jpg
Bjorks Buss EMJ685 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss EMJ685 Ludvika resecentrum 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss EMJ693 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss EMJ693 Ludvika resecentrum 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss EMJ693-AHS401 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss EMJ693-AHS401 Ludvika resecentrum 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss ENB816 Garaget,Vasteras 2015-10-30/ : 151030
Bjorks Buss ENB816 Garaget,Vasteras 2015-10-30.jpg
Bjorks Buss EPB822 Hallstahammar 030910/
Bjorks Buss EPB822 Hallstahammar 030910.jpg
Bjorks Buss EPB822 Surahammar 030910/
Bjorks Buss EPB822 Surahammar 030910.jpg
Bjorks Buss EPB862 Hallstahammar 030910a/
Bjorks Buss EPB862 Hallstahammar 030910a.jpg
Bjorks Buss EPB862 Hallstahammar 030910b/
Bjorks Buss EPB862 Hallstahammar 030910b.jpg
Bjorks Buss ETK976 Hallstahammar 030910/
Bjorks Buss ETK976 Hallstahammar 030910.jpg
Bjorks Buss ETK976 Hallstahammar 030910b/
Bjorks Buss ETK976 Hallstahammar 030910b.jpg
Bjorks Buss FHJ159 Hallstahammar 030910/
Bjorks Buss FHJ159 Hallstahammar 030910.jpg
Bjorks Buss FNX861 Garaget,Vasteras 2015-10-30a/ : 151030
Bjorks Buss FNX861 Garaget,Vasteras 2015-10-30a.jpg
Bjorks Buss FNX861 Garaget,Vasteras 2015-10-30b/ : 151030
Bjorks Buss FNX861 Garaget,Vasteras 2015-10-30b.jpg
Bjorks Buss FYJ152 Hallstahammar 030910/
Bjorks Buss FYJ152 Hallstahammar 030910.jpg
Bjorks Buss HUM487 Hallstahammar 030910b/
Bjorks Buss HUM487 Hallstahammar 030910b.jpg
Bjorks Buss HUM487 Hallstahammar 030910d/
Bjorks Buss HUM487 Hallstahammar 030910d.jpg
Bjorks Buss HUM487 Hallstahammar 030910e/
Bjorks Buss HUM487 Hallstahammar 030910e.jpg
Bjorks Buss HUM487-SKD412 Hallstahammar 030910/
Bjorks Buss HUM487-SKD412 Hallstahammar 030910.jpg
Bjorks Buss JRW990 Uppsala Centralstation 2016-01-15/ : 160117
Bjorks Buss JRW990 Uppsala Centralstation 2016-01-15.jpg
Bjorks Buss JTR695 Hallstahammar 030910/
Bjorks Buss JTR695 Hallstahammar 030910.jpg
Bjorks Buss JTZ635 Hallstahammar 030910b/
Bjorks Buss JTZ635 Hallstahammar 030910b.jpg
Bjorks Buss JTZ635 Surahammar 030910c/
Bjorks Buss JTZ635 Surahammar 030910c.jpg
Bjorks Buss KCB437 Stockholm 080606/
Bjorks Buss KCB437 Stockholm 080606.jpg
Bjorks Buss KCB437 Stockholm 080609/
Bjorks Buss KCB437 Stockholm 080609.jpg
Bjorks Buss MCE976 Nybyggevagen,Vasteras 2015-10-25a/ : 151031
Bjorks Buss MCE976 Nybyggevagen,Vasteras 2015-10-25a.jpg
Bjorks Buss MCE976 Nybyggevagen,Vasteras 2015-10-25b/ : 151031
Bjorks Buss MCE976 Nybyggevagen,Vasteras 2015-10-25b.jpg
Bjorks Buss MLL249 Hallstahammar 030910/
Bjorks Buss MLL249 Hallstahammar 030910.jpg
Bjorks Buss MOW140 Garaget,Ludvika 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss MOW140 Garaget,Ludvika 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss NAW283 Hallstahammar 030910/
Bjorks Buss NAW283 Hallstahammar 030910.jpg
Bjorks Buss NAW283 Hallstahammar 030910b/
Bjorks Buss NAW283 Hallstahammar 030910b.jpg
Bjorks Buss OEL517 Norrtalje 920708/
Bjorks Buss OEL517 Norrtalje 920708.jpg
Bjorks Buss OEL517 Stockholm 950326/
Bjorks Buss OEL517 Stockholm 950326.jpg
Bjorks Buss OGJ795 Hallstahammar 030910/
Bjorks Buss OGJ795 Hallstahammar 030910.jpg
Bjorks Buss OGW053 Hallstahammar 030910/
Bjorks Buss OGW053 Hallstahammar 030910.jpg
Bjorks Buss OGW053 Uppsala 970323/
Bjorks Buss OGW053 Uppsala 970323.jpg
Bjorks Buss OTR120 Vasteras 101110/
Bjorks Buss OTR120 Vasteras 101110.jpg
Bjorks Buss PPY684 Kungsbron,Stockholm 1996-01-28/ : 160313
Bjorks Buss PPY684 Kungsbron,Stockholm 1996-01-28.jpg
Bjorks Buss RAR997 Vasteras 120515/
Bjorks Buss RAR997 Vasteras 120515.jpg
Bjorks Buss RER488 Hallstahammar 030910/
Bjorks Buss RER488 Hallstahammar 030910.jpg
Bjorks Buss RUD429 Hallstahammar 030910/
Bjorks Buss RUD429 Hallstahammar 030910.jpg
Bjorks Buss RUE888 Hallstahammar 030910/
Bjorks Buss RUE888 Hallstahammar 030910.jpg
Bjorks Buss RUL119 Hallstahammar 030910/
Bjorks Buss RUL119 Hallstahammar 030910.jpg
Bjorks Buss SDL589 Vasteras 110503/
Bjorks Buss SDL589 Vasteras 110503.jpg
Bjorks Buss SFL925 Bangardsgatan,Enkoping 2015-04-10/ : 150410
Bjorks Buss SFL925 Bangardsgatan,Enkoping 2015-04-10.jpg
Bjorks Buss SFL925 Enkopings resecentrum 2015-01-09/ : 150109
Bjorks Buss SFL925 Enkopings resecentrum 2015-01-09.jpg
Bjorks Buss SKD397 Surahammar 030910b/
Bjorks Buss SKD397 Surahammar 030910b.jpg
Bjorks Buss SKD412 Hallstahammar 030910a/
Bjorks Buss SKD412 Hallstahammar 030910a.jpg
Bjorks Buss SKD412 Hallstahammar 030910e/
Bjorks Buss SKD412 Hallstahammar 030910e.jpg
Bjorks Buss SUE501 Hallstahammar 030910/
Bjorks Buss SUE501 Hallstahammar 030910.jpg
Bjorks Buss TCD541 Garaget,Ludvika 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss TCD541 Garaget,Ludvika 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss TCD550 Garaget,Ludvika 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss TCD550 Garaget,Ludvika 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss TCD550-TCD541 Garaget,Ludvika 2015-02-20/ : 150221, Nummerfetisch
Bjorks Buss TCD550-TCD541 Garaget,Ludvika 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss TCD595 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss TCD595 Ludvika resecentrum 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss TCM758 Hallstahammar 030910/
Bjorks Buss TCM758 Hallstahammar 030910.jpg
Bjorks Buss TDR385 Uppsala Centralstation 2015-01-09/ : 160117
Bjorks Buss TDR385 Uppsala Centralstation 2015-01-09.jpg
Bjorks Buss TER718 Svardsjogatan,Lugnet,Falun 2015-02-27/ : 150228
Bjorks Buss TER718 Svardsjogatan,Lugnet,Falun 2015-02-27.jpg
Bjorks Buss TMA253 Ludvika resecentrum 2015-02-20-2/ : 150221
Bjorks Buss TMA253 Ludvika resecentrum 2015-02-20-2.jpg
Bjorks Buss TMA277 Stationsgatan,BorlAnge 2014-07-04/ : 150222
Bjorks Buss TMA277 Stationsgatan,BorlAnge 2014-07-04.jpg
Bjorks Buss TTL697 Hallstahammar 030910b/
Bjorks Buss TTL697 Hallstahammar 030910b.jpg
Bjorks Buss TTL724 Hallstahammar 030910b/
Bjorks Buss TTL724 Hallstahammar 030910b.jpg
Bjorks Buss TZB262 Uppsala Centralstation 2016-01-15/ : 160117
Bjorks Buss TZB262 Uppsala Centralstation 2016-01-15.jpg
Bjorks Buss UOT369 Vasteras 110503/
Bjorks Buss UOT369 Vasteras 110503.jpg
Bjorks Buss UOT369 Vasteras 110503b/
Bjorks Buss UOT369 Vasteras 110503b.jpg
Bjorks Buss UOT489 Vasteras 110503/
Bjorks Buss UOT489 Vasteras 110503.jpg
Bjorks Buss UOU065 Vasteras 101110/
Bjorks Buss UOU065 Vasteras 101110.jpg
Bjorks Buss UOU065 Vasteras 110503b/
Bjorks Buss UOU065 Vasteras 110503b.jpg
Bjorks Buss WBK431 Vasteras 101110b/
Bjorks Buss WBK431 Vasteras 101110b.jpg
Bjorks Buss WBK561 Stationsgatan,BorlAnge 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss WBK561 Stationsgatan,BorlAnge 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss WBK611 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss WBK611 Ludvika resecentrum 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss WBK611 Vasteras 070312b/
Bjorks Buss WBK611 Vasteras 070312b.jpg
Bjorks Buss WCF364 Vasteras 070312/
Bjorks Buss WCF364 Vasteras 070312.jpg
Bjorks Buss WEP239 Vasteras 101110/
Bjorks Buss WEP239 Vasteras 101110.jpg
Bjorks Buss XDG022 Svardsjogatan,Lugnet,Falun 2015-02-27/ : 150228
Bjorks Buss XDG022 Svardsjogatan,Lugnet,Falun 2015-02-27.jpg
Bjorks Buss XJD164 Stationsgatan,BorlAnge 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss XJD164 Stationsgatan,BorlAnge 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss XJD165 Stationsgatan,BorlAnge 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss XJD165 Stationsgatan,BorlAnge 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss XJT148 Ludvika resecentrum 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss XJT148 Ludvika resecentrum 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss XLX161 Garaget,Ludvika 2015-02-20/ : 150221
Bjorks Buss XLX161 Garaget,Ludvika 2015-02-20.jpg
Bjorks Buss XZH865 Svardsjogatan,Lugnet,Falun 2015-02-27/ : 150228
Bjorks Buss XZH865 Svardsjogatan,Lugnet,Falun 2015-02-27.jpg
Bjorks Buss XZH865 Vasteras 110503/
Bjorks Buss XZH865 Vasteras 110503.jpg
Bjorks Buss XZH865 Vasteras 110503d/
Bjorks Buss XZH865 Vasteras 110503d.jpg
Bjorks Buss XZH870 Uppsala 080515/
Bjorks Buss XZH870 Uppsala 080515.jpg
Bjorks Buss XZH870 Uppsala 080515c/
Bjorks Buss XZH870 Uppsala 080515c.jpg
Bjorks Buss XZH870 Uppsala 080515d/
Bjorks Buss XZH870 Uppsala 080515d.jpg
Bjorks Buss XZH909 Stockholm 090501/
Bjorks Buss XZH909 Stockholm 090501.jpg
Björks Buss TER718 Västerås bussterminal 2015-12-19/ : 151219
Björks Buss TER718 Västerås bussterminal 2015-12-19.jpg