Botkyrka Trafik OCM484 VArsta 970314/
Botkyrka Trafik OCM484 VArsta 970314.jpg