Gavle Trafik 104 CKE613 Stockholm 961021/
Gavle Trafik 104 CKE613 Stockholm 961021.jpg
Gavle Trafik 116 JNU745 Gavle 930402/
Gavle Trafik 116 JNU745 Gavle 930402.jpg
Gavle Trafik 134 DCA769 Gavle 950530/
Gavle Trafik 134 DCA769 Gavle 950530.jpg
Gavle Trafik 139 CKL529 Gavle 930401/
Gavle Trafik 139 CKL529 Gavle 930401.jpg
Gavle Trafik 150 GCX315 Gavle 980326/
Gavle Trafik 150 GCX315 Gavle 980326.jpg
Gavle Trafik 172 PSJ455 Gavle 940127/
Gavle Trafik 172 PSJ455 Gavle 940127.jpg
Gavle Trafik 186 KKO366 Stockholm 950831/
Gavle Trafik 186 KKO366 Stockholm 950831.jpg
Gavle Trafik 187 CKO291 Gavle 980326/
Gavle Trafik 187 CKO291 Gavle 980326.jpg
Gavle Trafik 188 GOR993 Gavle 980327/
Gavle Trafik 188 GOR993 Gavle 980327.jpg