Hylte Trafik AKX992 Stockholm 090830/
Hylte Trafik AKX992 Stockholm 090830.jpg