Keolis 2706 Nils Ericsonsgatan Goteborg 2014-04-09/ : 140511
Keolis 2706 Nils Ericsonsgatan Goteborg 2014-04-09.jpg
Keolis 2742 Nils Ericsonsgatan Goteborg 2014-04-09/ : 140511
Keolis 2742 Nils Ericsonsgatan Goteborg 2014-04-09.jpg