Knarsta akeri GKE748 Jarnvagsgatan Skolgatan,Lindesberg 2011-10-07/ : 141001
Knarsta akeri GKE748 Jarnvagsgatan_Skolgatan,Lindesberg 2011-10-07.jpg