Nitta Busstrafik RHK040 Stockholm 090507/
Nitta Busstrafik RHK040 Stockholm 090507.jpg
Nitta Busstrafik UGF856 Stockholm 090507/
Nitta Busstrafik UGF856 Stockholm 090507.jpg