Stohlbins Lilla Bla EFZ827 Stockholm 090404/
Stohlbins Lilla Bla EFZ827 Stockholm 090404.jpg
Stohlbins Lilla Bla EFZ827 Stockholm 090404b/
Stohlbins Lilla Bla EFZ827 Stockholm 090404b.jpg
Stohlbins Lilla Bla EFZ827 Stockholm 090404c/
Stohlbins Lilla Bla EFZ827 Stockholm 090404c.jpg