Svartmala Transporttjanst THC547 Johanneshov 090418/
Svartmala Transporttjanst THC547 Johanneshov 090418.jpg
Svartmala Transporttjanst THC547 Johanneshov 090418b/
Svartmala Transporttjanst THC547 Johanneshov 090418b.jpg
Svartmala Transporttjanst THC547 Johanneshov 090418c/
Svartmala Transporttjanst THC547 Johanneshov 090418c.jpg
Svartmala Transporttjanst TOC175 Stockholm 090516/
Svartmala Transporttjanst TOC175 Stockholm 090516.jpg