Trafikbolaget Carlstens XJA315 Goteborg 060610/
Trafikbolaget Carlstens XJA315 Goteborg 060610.jpg