B5 2833 750 Katrineholm Central 2016-02-05/ : 160309
B5 2833 750 Katrineholm Central 2016-02-05.jpg
B5 2873 131 Kristinehamn 2015-04-17/ : 150420
B5 2873 131 Kristinehamn 2015-04-17.jpg