BF7 5413 Vasteras Central 2016-02-20/ : 160309
BF7 5413 Vasteras Central 2016-02-20.jpg
BF7 5423 Avesta Krylbo 2014-09-12/ : 140913
BF7 5423 Avesta Krylbo 2014-09-12.jpg